Vedtægter

Vedtægter for foreningen PEERS – relationer, der gør en forskel

§1. Navn
PEERS
Hertil kommer undertitlen: Relationer, der gør en forskel

§2. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune med mulighed for samarbejde og udvikling på tværs af kommuner

§3. Formål
Stk 1 : Foreningen er en non-profit organisation, som har til formål at fremme mental sundhed og psykisk velvære hos børn, unge og voksne.
Stk 2 : Foreningen er frivilligt drevet hovedsageligt af peer-støtter, som på baggrund af egne erfaringer søger at komme ensomhed hos unge og voksne til livs, at skabe håb, mening og fællesskaber med plads til udvikling samt at nedbryde selvstigmatisering og tabuer omkring psykisk sårbarhed.

§4. Medlemskab
Stk. 1 : Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og værdier.
Man er medlem, når man lader sig registrere på medlemslisten med navn og kontakt-oplysninger.
Stk. 2 : Alle frivillige i foreningens projekter skal være medlem. Ved særlige omstændigheder kan der laves undtagelser efter aftale med bestyrelsen. Medlemslisten opdateres hvert halve år.

§5. Kontingent er pt. suspenderet : Der betales ikke kontingent lige nu.

§6. Generalforsamling
Stk. 1 : Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned, om muligt sidste tirsdag i april.
Stk. 2 : Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på de sociale medier og pr mail til medlemmerne ifølge medlemslisten. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Stk. 3 : Indkomne forslag og skriftlig opstilling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4 : Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af eventuelt kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Stk. 5 : Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer, er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsesposter. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer anonym afstemning. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 6 : Referat fra generalforsamlingen godkendes af ordstyreren, ved underskrift på referatet senest 2 uger efter generalforsamlingen.

§7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i den
ordinære generalforsamling.

§ 8. Vedtægtsændringer
Stk. 1 : Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Stk. 2 : Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 : Ændringer i vedtægterne kræver almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§9. Bestyrelsen
Stk. 1 : I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Formand, næstformand, kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Der er 2 suppleanter, som ikke har mødepligt til møderne.
Stk. 2 : Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
Stk. 3 : Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 personer, i ulige år vælges 2 personer. Genvalg kan finde sted. Der vælges suppleanter til bestyrelsen hvert år.
Stk. 4 : Bestyrelsen konstituerer sig selv ved et bestyrelsesmøde direkte efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, samt 1. og 2. suppleant.
Stk. 5 : På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for det kommende års aktiviteter.
Stk. 6 : Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7 : Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.
Stk. 8 : Hvis et medlem udviser upassende adfærd skal dette italesættes af bestyrelsen og håndteres, med ordentlighed. Er eksklusion nødvendigt, er den kun gyldig, hvis emnet har været oppe på et bestyrelsesmøde og et flertal stemmer for.
Stk. 9 : Frivilligkoordinator fra Rudersdal Kommune står til rådighed med sparring og med fokus på trivslen i foreningen

§10. Regnskab
Stk. 1 : Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2 : Kassereren udarbejder årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.
Stk. 3 : Når foreningen modtager beløb på over 50.000,- kr, skal regnskabet revideres af
ekstern revisor, inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisor har da til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemslisten, daglig bogføring og kassebeholdning.

§11. Tegningsregel
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder at disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Det betyder at begge to skal skrive under, ved udtræk fra bank konto på beløb over 2.500 kr.
Stk. 2: Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det er enige og det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere udtræk fra bankkonto og betaling af regninger, til udvalgte ansatte. Ved beløb over 2.500kr skal der være 2 personer til at skrive under.
Stk. 3: Foreningen vælger ikke at have et hævekort
Stk. 4: MIDLERTIDIG SUSPENDERET: Kassereren har ansvar for indkassering af kontingent samt betaling af regninger.

§12. Opløsning af foreningen
Stk. 1 : Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2 : Opløsning af foreningen kan ske ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer
Stk. 3 : I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens overskydende økonomiske midler en forening med et lignende formål.