Vedtægter

Vedtægter for foreningen PEERS – relationer, der gør en forskel

§1. Navn
PEERS
Hertil kommer undertitlen: Relationer, der gør en forskel

§2. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune med mulighed for samarbejde og udvikling på tværs af kommuner

§3. Formål
Stk. 1: Foreningen er en non-profit organisation, som har til formål at fremme mental sundhed og psykisk velvære hos børn, unge og voksne.

Stk. 2:Foreningen er frivilligt drevet hovedsagligt af peer-støtter, som på baggrund af egne erfaringer søger at komme ensomhed hos unge og voksne til livs, at skabe håb, mening og fællesskaber med plads til udvikling samt at nedbryde selvstigmatisering og tabuer omkring psykisk sårbarhed.

§4. Medlemskab
Stk. 1: Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og værdier.
Man er medlem, når man lader sig registrere på medlemslisten og betaler kontingent.

Stk. 2: Alle frivillige i foreningens projekter er medlem. Ved særlige omstændigheder kan der laves undtagelser efter aftale med bestyrelsen. Medlemslisten opdateres hvert halve år.

§5. Kontingent
Vi har ingen kontingent

§6. Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned, om muligt sidste tirsdag i april.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen sker med god varsel ved opslag på de sociale medier og pr mail til medlemmerne på medlemslisten. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og opfordring til, at medlemmerne kommer med punkter til dagsordenen.

Stk. 3: Indkomne forslag og skriftlig opstilling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  • Formandens beretning.
  • Godkendelse af regnskab og budget
  • Valg til bestyrelsen og suppleanter
  • Vedtægtsændringer
  • Behandling af indkomne forslag.
  •  Eventuelt

Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsesposter. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer anonym afstemning. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i den ordinære generalforsamling.

§8. Vedtægtsændringer
Stk. 1: Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Stk. 2: Ændringer i vedtægterne kræver almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§9. Bestyrelsen
Stk. 1: I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer: formand, næstformand, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Der er to suppleanter, som ikke har mødepligt til møderne.

Stk. 2: Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har sammen med frivilligkoordinator det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 personer, i ulige år vælges 4 personer. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1-5 suppleanter til bestyrelsen hvert år.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv lige efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, samt 1. og 2. suppleant.

Stk. 5: På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 7: Bestyrelsen holder møde, når formanden, 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer eller frivilligkoordinator finder det fornødent. Formanden eller frivilligkoordinator indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 7 dages varsel.

Stk. 8: Hvis et bestyrelsesmedlem udviser upassende adfærd skal dette italesættes af bestyrelsen og håndteres med ordentlighed. Er eksklusion nødvendigt, er den kun gyldig, hvis emnet har været oppe på et bestyrelsesmøde og et flertal stemmer for.

 Stk. 9: Frivilligkoordinator står til rådighed med sparring og har fokus på trivslen i foreningen

§10. Regnskab
Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren udarbejder årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Stk. 3: Når foreningen modtager beløb over 50.000kr skal regnskabet revideres af ekstern revisor inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Revisor har da til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemslisten, daglig bogføring og kassebeholdning.

§11. Tegningsregel
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Det betyder, at begge skal skrive under ved udtræk fra bankkonto på beløb over 5.000kr.

Stk. 2: Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt de er enige og det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere udtræk fra bankkonto og betaling af regninger til udvalgte ansatte. Ved beløb over 5.000kr skal der være to personer til at skrive under.

§12. Opløsning af foreningen
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kan ske ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens overskydende økonomiske midler en forening med et lignende formål.